• th12

  Disponible el Layman’s report del projecte LIFE NECOVERY

  El Layman’s Report del projecte LIFE NECOVERY ja està disponible online. Aquest informe recull de forma clara i visual els objectius del projecte, així com les accions realitzades durant el desenvolupament de la iniciativa i els principals resultats obtinguts. Pot …

 • th24

  Vídeo explicatiu del projecte LIFE NECOVERY

  Amb motiu del tancament del projecte, s’ha produït un vídeo explicatiu del LIFE NECOVERY amb l’objectiu de difondre el seu context, objectius i conclusions finals. El vídeo s’ha rodat a l’EDAR de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on estan instal·lats …

 • th24

  Les depuradores del futur consumiran menys i reutilitzaran més: el workshop final del projecte

  Actualment, les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs) es caracteritzen per un elevat consum energètic vinculat a l’eliminació de la matèria orgànica i dels nutrients presents a l’aigua. Tot i que algunes depuradores més grans compten amb processos que permeten recuperar …

 • More News

ACCIONS I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

El projecte LIFE NECOVERY es divideix en accions tècniques, de vigilància del projecte, de gestió i de comunicació

 

El projecte LIFE NECOVERY es divideix en accions tècniques, de vigilància del projecte, de gestió i de comunicació.

ACCIONS TÈCNIQUES

S’inclouen en aquest grup:

(a) les accions preliminars i d’implementació necessàries per definir, dissenyar i muntar el prototip, (b) les proves de demostració in situ i (c) les accions d’avaluació tècnica, econòmica i mediambiental.

La figura 2 mostra l’esquema del procés de tractament per a EDAR i les tasques tècniques proposades. Aquestes accions s’expliquen tot seguit.

A1. Definició de la configuració i el diagrama de flux de prototip bàsic

A1.1 Selecció d’EDAR i caracterització de les Corrents de l’EDAR

Selecció d’EDAR: EDAR amb sedimentador primari, reactor biològic i digestió anaeròbia.

  • Recopilació de dades operacionals històriques.
  • Campanya de mostratge influent/efluent: SS, COD, BOD5, TKN, NH4-N, TP, PO4-P i la seva especiació (en partícules, col·loïdal o dissolta).              

A1.2 Selecció i disseny bàsic del diagrama de flux general

Definició final del diagrama de flux general.

Finalitzada

                                                                                    

B1. Disseny de la unitat de preconcentració

Tècnica de preconcentració per biosorció: 

 • Adsorció biològica: adsorció física del contaminant per les cèl·lules microbianes. Reactor aeròbic (SRT baix, alta càrrega orgànica) + tanc de sedimentació.
 • Possible CEPT (Chemically enhanced primary treatment): introducció de sals de ferro a les conques de sedimentació primària (si és necessari).

Objectiu:

Aconseguir un nivell acceptable de SS en l’efluent, idoni per a la unitat de recuperació de nutrients + obtenir un fang ric en matèria orgànica per maximitzar la valorització energètica en la digestió anaeròbia.

Finalitzada

                                                                                    

B2. Disseny de la unitat de gestió avançada

Elements:

 • Digestor anaeròbic
 • Separació sòlid-líquid  -> centrífuga
 • Reactor d’estruvita amb fonts de Mg industrials (opcional)

Objectius:

 • Maximitzar la producció de biogàs
 • Obtenir un digestat concentrat, adequat per ser utilitzat com fertilitzant estable natural.
 • Maximitzar la recuperació de nitrogen (i fòsfor) del sobrenedant

Resultats:

Disseny del pilot: especificació de la mida de les unitats de procés, selecció d’equips, disseny per a la construcció.

Finalitzada

                                                                                    

B3. Disseny de la recuperació de nutrients per al tractament de l’efluent de la unitat de preconcentració

Elements

 • Coagulació: adició de Ferro per a recuperar P
 • Ultrafiltració: eliminació de SS y P coagulat per a protegir les zeolites
 • Adsorció amb zeolites -> adsorció del nitrogen amoniacal

La configuració proposta serà definida en base a:

 • Referències bibliogràfiques, contacte amb proveïdors de tecnologia, proves amb Avecom (soci del projecte) amb diferents zeolites i coagulants, etc. Criteri principal: baix consum d’energia i recuperació de N/P

Resultats:

Disseny del pilot: especificació de la mida de les unitats de procés.

Finalitzada

                                                                                    

B4. Construcció i muntatge dels diferents dispositius del prototip

 • Selecció de proveïdors
 • Construcció i muntatge del pilot, tenint en compte el disseny exposat a A1, B1, B2 y B3.
 • Integració del pilot en EDAR de Vilanova.
 • Posada en marxa del pilot dut a terme per CETAQUA amb el suport d’Avecom en les unitats de preconcentració i AD.
   • Proves hidràuliques de cada mòdul.
   • Posada en marxa de cada mòdul i del procés global.

Finalitzada

                                                                                    

B5. Operació del sistema complet

B5.1 Operació del sistema integrat i recopilació de dades.

  • Generació de dades per calcular les seves característiques principals i adquirir experiència sobre el procés integrat i el seu funcionament.
  • Vàries condicions testades per avaluar:
    • COD, BOD5, SS, N, P capacitat d’eliminació de la unitat de preconcentració.
    • Producció de biogàs.
    • Capacitat d’adsorció de N per part de les zeolites.

B5.2 Avaluació tècnica

L’eficiència global s’avaluarà tenint en compte l’eficiència tècnica, el consum d’energia, el manteniment i durabilitat dels equips i el consum de productes químics.

Finalitzada

                                                                                    

B6. Balanç energètic, avaluació dels beneficis econòmics i ambientals

B6.1 Balanç energètic

 • Avaluació del balanç energètic tenint en compte dues rutes propostes de valoració de llots (combustible/ adob) i la seva integració en tot el sistema -> selecció de la ruta més apropiada de valoració segons les característiques del fang
 • Avaluació del balanç energètic global i comparació amb una EDAR convencional.

B6.2 Avaluació de l’impacte ambiental

  • Avaluació de l’impacte ambiental i dels beneficis de la planta Necovery, incloent el sistema desenvolupat en aquest projecte, en comparació d’una configuració de referència -> metodologia del LCA (ACV).

B6.3. Avaluació econòmica a través d’una anàlisi de LCC

  • Avaluació dels beneficis econòmics, en termes monetaris, del nou diagrama de flux, en comparació dels convencionals.

a) Metodologia LCC

b) Creació de funcions de cost i models per a valoracions generals

Finalitzada

                                                                                    

B7. Evaluación de la viabilidad y estrategias de aplicación de las EDAR

 • Avaluació de la viabilitat de tot el sistema per determinar el potencial de futur desenvolupament i execució del diagrama de flux.
 • Identificació d’estratègies d’aplicació.

Avaluació de casos d’estudi

  • EDAR gran amb tractament primari i AD (>100,000 HE )
  • EDAR mitjana sense digestió anaeròbia (40,000 -100,000 HE)
  • EDAR amb un primer pas de càrrega alta i un segon pas de càrrega més baixa.
  • EDAR existents que tenen que suportar un increment considerable de la càrrega.
  • EDAR de nova construcció

Finalitzada

                                                                                    

  

CETaqua_Necovery_Infografia

ACTIVITATS DE GESTIÓ

S’inclouen en aquest segon grup totes les accions que tenen a veure amb les tasques de vigilància, de gestió i de comunicació del projecte. Aquestes s’expliquen tot seguit.

C1. Seguiment de l’eficàcia i l’impacte de les accions del projecte

C1.1. Enfocament del seguiment

C1.2. Indicadors d’efectivitat

C1.3. Indicadors d’impacte

Finalitzada

                                                                                    

D1. Comunicació i difusió

D1.1. Pla de Comunicació

D1.2. Logotip i aplicacions

D1.3. Pàgina web del projecte

D1.4. Fullets

D1.5. Tauló d’anuncis i adhesius

D1.6. Catàlegs

D1.7. Informe Layman

D1.8. Vídeo

D1.9. Mitjans de comunicació

D1.10. Manual de sensibilització

D1.11. Organització de workshop

D1.12. Organització de visites i presentacions

D1.13. Difusió en workshops y conferències

D1.14. Base de dades de comunicació

D1.15. Difusió a través d’un equip de comunicació externa de LIFE+

Finalitzada

                                                                                    

E1. Gestió del projecte

E1.1. Estructura de gestió de projectes

E1.2. Mètodes de gestió de projectes

E1.3. Ferramentes de gestió de projectes

E1.4. Mètodes de seguiment del progrés

E1.5. Control de qualitat

E1.6. Gestió d’aspectes legals

E1.7. Auditoria externa independent

Finalitzada

                                                                                    

E2. Networking amb altres projectes

E2.1. Grup de Networking

E2.2. Reunions, esdeveniments i conferències

Finalitzada

                                                                                    

E3. Pla de comunicació After-LIFE 

E3.1. Sector de destinataris

E3.2. Accions: pàgina web, seminaris/workshop, vídeo

Finalitzada